والری شیبالا

موسسه سوریه

 

والری شیبالا، مدیر اجرایی موسسه سوریه است که در زمینه پژوهش تخصصی با هدف اطلاع رسانی، درک عمومی و تاثیر بر سیاست های قانون گذاران فعالیت می کند. والری شیبالا پیش از حضور در این موسسه، به عنوان مشاور، در انجمن پزشکی سوری آمریکایی ها حضور داشت. گفته های او هم اکنون به عنوان یک تحلیل گر امور سوریه در موسسه مطالعات جنگ، در رسانه های سراسر جهان مورد استناد قرار می گیرد.

 

© 2017  All Rights Reserved