گزیده ای از مصاحبه های مستند حقیقت ایران

pمستند حقیقت ایران، جهاد عالمگیر مفتخر است که گزیده ای از مصاحبه های صورت گرفته در این مستند را به دور از ویرایش و تغییر به حضورتان ارائه می کند. اطلاعات ارائه شده در این مصاحبه ها چشم انداز خوبی را برای درک بهتر موضوع به مخاطب ارائه می کند. امید است از گزینش های ارائه شده لذت برده و این فرصت را داشته باشید که آن را با دوستان و خانواده به اشتراک گذاشته و مورد بحث قرار دهید.

 

 

© 2017  All Rights Reserved