رائول مارک گرچت

بنیاد دفاع از دمکراسی

 

رائول مارک گرچت، نویسنده چند جلد کتاب، و از کارشناسان ارشد حوزه تروریسم در ایران، عراق و افغانستان در بنیاد دفاع از دمکراسی است. او همچنین به عنوان ویراستار در نشریه " The Weekly Standard" فعالیت داشته و به عنوان خبرنگار در نشریات دیگر همچون " The Atlantic Monthly " قلم فرسایی کرده است. از رائول مارک گرچت تالیفاتی نیز در نشریه های وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز به چاپ رسیده است. عضو میهمان در " the American Enterprise Institute"، مدیریت طرح ابتکار عمل در خاور میانه در موسسه " New American Century" و حضور در اداره عملیات سازمان سیا به عنوان کارشناس خاورمیانه ازجمله فعالیت هایی است که در کارنامه رائول مارک گرچت به چشم می خورد.

 

© 2017  All Rights Reserved